Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Przedszkole w procesie edukacji

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne „MALI ODKRYWCY”, ul. Herbowa 6, Dąbrówka, 62-070 Dopiewo.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Błażej Naja, z którym mogą Państwo skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych – adres e-mail: blazejnaja@wp.pl.
  3. Dane osobowe dzieci uczęszczających do Przedszkola, ich rodziców lub opiekunów prawnych, pracowników Przedszkola są przetwarzane przez Przedszkole na podstawie: 3.1przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, e i art. 9 ust. 2 lit. a, b, g, h RODO między innymi w związku z: a) realizacją zadań (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci, b)prowadzeniem rekrutacji dzieci do Przedszkola, c) wprowadzaniem danych do Systemu Informacji Oświatowej, d) realizacją czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, e)prowadzeniem rekrutacji na wolne stanowiska pracy (pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni), f)obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie Przedszkola, g)działalnością statutową Rady Rodziców działającej w Przedszkolu;

w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie; ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie; ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy; ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela; ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej;

3.2 art. 6 ust. 1  lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umów cywilnoprawnych lub wykonania czynności zmierzających do jej zawarcia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;

3.3 udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO między innymi w związku z:

a) z publikacją wizerunku i danych osobowych dzieci uczęszczających do Przedszkola lub/i pracowników na stronie internetowej Przedszkola w celach promocji placówki,

b) organizowaniem przez Przedszkole międzyprzedszkolnych konkursów,

c) wykorzystaniem wizerunku pracownika Przedszkola do celów związanych z jego identyfikacją,

d) przechowywaniem dokumentów aplikacyjnych celem wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach,

e) przetwarzaniem danych osobowych osób aplikujących na wolne stanowisko, innych niż te wynikające z art. 221 § 1 Kodeksu pracy,

f) przetwarzaniem danych osobowych pracowników, innych niż te zawarte w art. 221§ 1 i 3 Kodeksu pracy w oparciu o dobrowolną pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych ucznia lub pracowników wyłącznie w celu wskazanym w jej treści.

4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Przedszkole w zależności od procesów przetwarzania mogą być podmioty, którym ujawnia się te dane na przykład na podstawie przepisów prawa – są to między innymi: organ prowadzący szkołę – właściciel przedszkola Katarzyna Szalacha, organ rejestrujący przedszkole – Gmina Dopiewo, organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Wielkopolski Kurator Oświaty, Minister Edukacji Narodowej, organy ścigania, organy podatkowe. Ale może to być również firma prowadząca sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, firmy ubezpieczające pracowników Przedszkola oraz dzieci uczęszczających do Przedszkola, firmy świadczące usługi dla Przedszkola na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, lokalne media.

5. Dane osobowe dzieci uczęszczających do Przedszkola, ich rodziców/opiekunów prawnych, pracowników Przedszkola, kontrahentów Przedszkola są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane – to jest okresów przewidzianych przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.

6. Dane osobowe dzieci uczęszczających do Przedszkola, ich rodziców/opiekunów prawnych, pracowników Przedszkola, kontrahentów Przedszkola nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Osoba, której dane dotyczą lub w jej imieniu jej przedstawiciel ustawowy posiada prawo dostępu do treści swoich danych (danych dziecka) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych. Zakres tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą lub w jej imieniu jej przedstawiciel ustawowy posiada również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, które przysługuje w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem (zgodę można odwołać w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – info@maliodkrywcyprzedszkole.com). Swoje prawa można realizować, składając wniosek do Dyrektora Przedszkola za pośrednictwem Sekretariatu drogą tradycyjną (papierową) lub elektroniczną.

8. Osobie, której dane dotyczą lub w jej imieniu jej przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących lub dziecka, narusza przepisy RODO.

9. Dane osobowe dzieci uczęszczających do Przedszkola, ich rodziców/opiekunów prawnych, pracowników Przedszkola, kontrahentów Przedszkola nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. W zależności od procesu, w ramach którego są przetwarzane dane osobowe, podanie danych osobowych może być obowiązkowe (przepis prawa, zadanie realizowane w interesie publicznym, wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, cele profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy) lub dobrowolne (na podstawie udzielonej zgody).