Podstawa programowa Wychowania Przedszkolnego

Proces wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczy w przedszkolu Mali Odkrywcy realizowany jest w oparciu
„Podstawę programową wychowania przedszkolnego” zatwierdzoną przez MEN 2017 roku.

Głównym celem naszych działań jest:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości, odróżnianie dobra od zła,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, radzenie sobie w sytuacjach nowych i trudnych,
 • rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 • stwarzanie warunków sprzyjających zgodnej i wspólnej zabawie,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych poprzez muzykę, formy teatralne oraz plastykę,
 • wspieranie aktywności i samodzielności w przygotowaniu dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych.

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy

Pragniemy, aby praca naszego przedszkola była skierowana na dziecko i jego wszechstronny rozwój. Kadra Pedagogiczna opracowała koncepcję pracy przedszkola na najbliższe lata.

Realizowane programy:

1. Programy wychowania przedszkolnego

 • „Dar zabawy” B. Bilewicz- Kuźnia, Sylwia Kustosz, Katarzyna Małek
 • „Wokół przedszkola” Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba- Żabikowska
 • „Odkrywam siebie”- Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

2. Program „Dziecięca matematyka ” Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

Program został stworzony z myślą o edukacji matematycznej najmłodszych dzieci. Fundamentalną zasadą jest zdobycie wiedzy i umiejętności poprzez osobiste doświadczenia dziecka. Głównym celem metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka i przygotowanie do nauki w szkole. Program E. Gruszczyk -Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej składa się z 12 kręgów tematycznych:

 • orientacja przestrzenna;
 • rytmy;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania;
 • wspomaganie rozwoju operacyjnego myślenia;
 • mierzenie długości;
 • klasyfikacja;
 • rozwiązywanie zadań arytmetycznych;
 • zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia;
 • mierzenie płynów;
 • pojęcia geometryczne;
 • konstruowanie gier;
 • zapis czynności matematycznych.